Print

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie                                                   Oborniki Śląskie,  2013-08-14

„OKOLICE”

Osolin, ul. Piłsudskiego 5
55-120 Oborniki Śląskie

 

 Znak sprawy: SSW-OKOLICE.271.1.2013                                                                                                                                   

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie usług w miejscowości Osola „Sport i Rekreacja – zakątek aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I.    Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Roboty wstępne
  2. Wyposażenie
  3. Nasadzenia
  4. Trawnik

zgodnie z przedmiarem robót

4. Termin wykonania usługi: 45 dni od podpisania umowy.

5. Zamawiający wskaże wybranemu Oferentowi miejsca planowanych budów.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

CPV:  45112711-2 (Roboty w zakresie kształtowania parków).

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
  2. Potencjał techniczny
  3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  4. Dobrą sytuację ekonomiczna i finansowa

III.  Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena za realizację zamówienia – waga 100%

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej 
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V.  Termin wykonania zamówienia: Zamówienie winno być wykonane w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy: 
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Ślaskich, ul. Trzebnicka 1 w sekretariacie, pokój nr 14,  I piętro do dnia: 29.08.2013 r. do godz. 10:00.

b)  Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

f) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na:wykonanie usług w miejscowości Osola „Sport i Rekreacja – zakątek aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a: w zakresie formalnym:

Katarzyna Jarczewska – koordynator projektu

tel.: (71) 310 35 19 w. 420, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b: w zakresie merytorycznym:

Lech Nowacki – przewodniczący stowarzyszenia.

 Tel. 501 417 850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                     

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

http://bip.oborniki-slaskie.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoOTEyMDgsMSwwKQ==

 

                                          PRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA

                                         Lech Nowacki