Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE

Osolin, ul. Piłsudskiego 5

55-120 Oborniki Śląskie

                                                                                                                                                                                                                  Oborniki Śląskie, 2018-02-07

  

  Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śląskie – budowa i doposażenie placu zabaw w Osolinie

 I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu urządzeń na placu zabaw w miejscowości Osolin.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

- zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą m.in. wieża z dachem, trap, zjeżdżalnia, siatka wspinaczkowa,

- huśtawka wagowa,

- karuzela tarczowa,

- ścianka wspinaczkowa,

- równoważnia łamana.

Montaż urządzeń: Zamawiający wymaga montażu urządzeń zgodnie z normą bezpieczeństwa   PN-EN 1776 oraz PN-EN 1177 co oznacza obowiązek wykonania  przez Wykonawcę pod urządzeniami  zabawowymi bezpiecznej nawierzchni (piaskowej). Wielkość i grubość nawierzchni – zgodna z minimalnymi wymaganiami normy bezpieczeństwa placu zabaw.

INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Osolin, gm. Oborniki Śląskie, działka 
o numerze ewidencyjnym 200/12 AM-1 obręb Osolin

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

Uwaga:

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż oprawy solarnej led na dachu wieży zestawu zabawowego.

 II.                Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.

 III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zamówienie 
o podobnym zakresie i załączy dokument potwierdzający należyte wykonanie tzn. referencje (przynajmniej do jednego wykazanego zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz np. referencje.

IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                          Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                           Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 V.    Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej 
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej- emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na Formularzu Oferty do dnia 19.02.2018 r. do godz. 10:30.

 VII.          Kontakt z Wykonawcą:

Pełne ogłoszenie http://bip.oborniki-slaskie.pl/Article/id,5731.html

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

-          Martyna Ostaszewska

-          tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.