20-12-2017          

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „OKOLICE” ogłasza konkurs na Społecznika Roku 2017 gminy Oborniki Śląskie pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy.

 

Zgłoszenia kandydatów do 26 stycznia 2018 r.

 

Wniosek do pobrania:  http://www.oborniki-slaskie.pl/sites/default/files/pliki/wniosek_spolecznik_0.pdf

 

 

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ SPOŁECZNIKA ROKU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE 2017 ROKU

§1.

Postanowienia Ogólne

1. Konkurs o tytuł "Społecznika Roku” Gminy Oborniki Śląskie (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie Okolice z siedzibą w Osolinie ul. Piłsudskiego 5 (zwanego dalej "Organizatorem").

2. Partnerem merytorycznym konkursu jest: Gmina Oborniki Śląskie.

3. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich.

4. Konkurs organizowany jest w terminie: od 20.12.2017r - 15.01.2018r.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

§2.

Idea Konkursu

1. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych, działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

2. Celem konkursu jest nagrodzenie tytułem Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych (w myśl Ustawy z dnia 26 lutego 2016 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

 

 

§3.

Zasady zgłaszania kandydatów

1. Kandydatów do tytułu Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji) poprzez przesłanie wniosku zgłoszeniowego oraz pisemnej zgody kandydata. Jeden zgłaszający może zgłosić do konkursu tylko jedną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji referencji oraz wszystkich informacji zawartych we wniosku.

2. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:

- skuteczność działania,

- współpraca i angażowanie innych ludzi,

- kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań,

- czas i zasięg działania,

- wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

3. Tytułu Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie nie mogą otrzymać osoby, które są członkami Kapituły lub innego organu Organizatora Konkursu lub Partnera.

4. Do konkursu nie mogą być nominowane osoby, które były nagrodzone I, II i III miejscem w poprzednich edycjach konkursu.

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora bądź Partnera Konkursu,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób pobierających wynagrodzenie, dietę lub inne świadczenia za swoją działalność,

d. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

§4.

Harmonogram Konkursu

1. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie www.oborniki-slaskie.pl i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niego pisemnej zgody na zgłoszenie udziału w Konkursie wraz ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych.

3. Wniosek zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przysłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Trzebnicka 1 w Obornikach Śląskich do 15.01.2018r. do godziny 15.30 z dopiskiem „Konkurs o Tytuł Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie”.

4. Członkowie Kapituły dokonają oceny wniosków, w oparciu o przyjęte w Konkursie kryteria, zgodnie z Regulaminem pracy Kapituły Konkursu.

5. Członkowie Kapituły mają prawo przyznać oprócz tytułu "Społecznik Roku Gminy Oborniki Śląskie" dodatkowe wyróżniania w konkursie.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali.

§5.

Kapituła Konkursu

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Partner Merytoryczny powoła Kapitułę Konkursu (dalej „Kapituła”). W skład Kapituły wejdą osoby delegowane przez Organizatora i Partnera Konkursu.

2. Ostateczny skład Kapituły będzie podany do publicznej wiadomości.

3. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§6.

Nagrody

1. Laureat Konkursu otrzyma tytuł Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie, pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

2. Osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

4. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.

§7.

Odbiór Nagród

1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali – 20 stycznia 2018 roku w Wilczynie.

§8.

Postanowienia Końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie organizator konkursu w formie aneksu, o czym powiadamia uczestników pisemnie lub elektronicznie.

4.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z kapitułą konkursową.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. 2016 r., poz. 922) oraz na wykonywania zdjęć i ich rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Ust. 2017 r. poz. 880).

 

 

………………………………………………………………………………

Podpis