17-11-2014         

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na "Społecznika Roku 2014 Gminy Oborniki Śląskie"
Celem konkursu jest m.in. wskazanie różnych form pracy społecznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, podziękowanie działaczom społecznym za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego, a także propagowanie oddolnych inicjatyw społecznych.

Wniosek zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub złożyć w  Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1
w Obornikach Śląskich  do 05.12.2014r.do godziny 15.30 z dopiskiem
Konkurs o Tytuł "Społecznika Roku 2014 Gminy Oborniki Śląskie"

REGULAMIN

 KONKURSU

O TYTUŁ SPOŁECZNIKA ROKU 2014

GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

  

                                                  §1.

                                         Postanowienia Ogólne

 

1. Konkurs o tytuł "Społecznika Roku” Gminy Oborniki Śląskie (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Społeczne  Stowarzyszenie  Wiejskie Okolice siedzibą w Osolinie ul. Piłsudskiego 5  (zwanego dalej "Organizatorem").

2. Partnerem Merytorycznym Konkursu jest Gmina Oborniki Śląskie  pod patronatem Burmistrza Sławomira Błażewskiego.

Konkurs jest organizowany w dniach od 29.10.2014r -12.12.2014r.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

 

                                             §2.

                                                    Idea Konkursu

 

1. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

2. Celem konkursu jest nagrodzenie tytułem Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych (w myśl art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

                                                                                  

                                                            §3.

                               Zasady zgłaszania kandydatów

 

1. Kandydatów do tytułu Społecznika Roku  Gminy Oborniki Śląskie mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji) poprzez przesłanie wniosku zgłoszeniowego oraz pisemnej zgody kandydata. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji referencji oraz wszystkich informacji zawartych we wniosku.

2. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:

skuteczność działania,

współpraca i angażowanie innych ludzi,

kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań,

czas i zasięg działania

wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

3. Tytułu Społecznika Roku   Gminy Oborniki Śląskie nie mogą otrzymać osoby, które są członkami rady, Kapituły lub innego organu Organizatora Konkursu lub Partnerów.

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora bądź Partnerów Konkursu,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

 

                                                     §4.

                                            Harmonogram Konkursu

 

1.Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie www.oborniki-slaskie.pl

2. Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niego pisemnej zgody na zgłoszenie udziału w Konkursie wraz ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych.

3. Wniosek zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przysłać na adres mailowy www.biuobo@wp lub  złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1

w Obornikach Śląskich  do 05.12.2014r.do godziny 15.30.z dopiskiem

„Konkurs o Tytuł Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie”

4. Członkowie Kapituły dokonują oceny  wniosków, w oparciu o przyjęte w Konkursie kryteria, zgodnie z Regulaminem pracy Kapituły Konkursu.

5. Kapituła ma prawo (w uzasadnionym przypadku) wybrać dwóch Laureatów Konkursu, którzy otrzymają równorzędnie tytuł Społecznika Roku Gminy Obornik Śląskie.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone będą 12.12.2014r podczas  Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz na stronie  internetowej www.oborniki-slaskie.pl

                                             §5.

                                                Kapituła Konkursu

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Partner Merytoryczny powoła Kapitułę Konkursu (dalej „Kapituła”). W skład Kapituły wejdą osoby delegowane przez Organizatora i Partnerów Konkursu.

2. Ostateczny skład Kapituły będzie podany do publicznej wiadomości.

3. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

4. Zasady działania Kapituły zostały określone w odrębnym regulaminie - Regulaminie Pracy Kapituły.

                                             §6.

                                                        Nagrody

1. Laureat Konkursu otrzyma tytuł Społecznika Roku Gminy Oborniki Śląskie, statuetkę oraz dyplom;

2. Osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy. Organizator Partner Główny Partner Merytoryczny

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

6. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

7. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

                                                              

 §7.

                                                   Odbiór Nagród

 

1. Wręczenie Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu odbędzie się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego dnia 12.12.2014r.O dniu i godzinie w/w spotkania Laureat oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione  z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym udział

 w uroczystości.

 

 

 

                                                             §8.

                                         Postanowienia Końcowe

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu,

a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie organizator konkursu w formie aneksu,

o czym powiadamia uczestników pisemnie, lub elektronicznie.

4.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z kapitułą konkursową.


Zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich kandydatów!

Regulamin, zgłoszenie, plakat do pobrania na stronie

http://www.oborniki-slaskie.pl/news/konkurs-spo%C5%82ecznik-roku-2014-zapraszamy-do-udzia%C5%82u