Print

 

Zrealizowane w 2012 roku przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE zadanie "Zagospodarowanie turystyczne skweru w miejscowości Osola" zostało sfinansowane ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach naboru na małe projekty ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Dzięki realizacji zadania został osiągnięty następujący cel: aranżacja przestrzeni publicznej Osoli poprzez zagospodarowanie turystyczne placu w centrum miejscowości dla potrzeb mieszkańców i turystów oraz pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, poprawa jakości życia i integracja mieszkańców. W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

- rozbiórki: demontaże ławek i koszy 
- nawierzchnia: oczyszczenie terenu, przestawienie krawężników, wymiana nawierzchni żwirowych, wykonanie trawników 
- wyposażenie: ustawienie ławek, koszy, grill 
- projekt zagospodarowania

oraz prace w wolontariacie:

- porządkowanie terenu
- nasadzenia i prace końcowe.

Koszt całkowity inwestycji: 36800zł, w tym 1919zł to praca wolontariuszy.
Wartość dotacji z Unii Europejskiej to ok. 25000zł.
Koszt wkładu własnego pochodzi z Funduszu Sołeckiego miejscowości Osola.